กันยายน 2564

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม (กิจกรรมหลักที่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานพร้อมรื้อถอน โครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ/สาธิต โครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 2537-136-0107-003-001

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ (โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (T & V System) ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (T & V System) ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการถ่ายทอดความรู้ (โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในไร่นา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารในการศึกษาดูงาน โครงการการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉาะเจาะจง