ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 1127 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ (กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านพืชให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ) รอบที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความในการประชุม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการประชุม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งสถานที่ โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565)