มีนาคม 2565

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 2556-136-0107-003-002 พร้อมตรวจเช็คและเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายและสติ๊กเกอร์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 2539-136-0107-003-002

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 2552-136-1601-001-001

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้กับเครื่อง Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และวาดแปลง จำนวน 12 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้กับเครื่อง Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และวาดแปลง จำนวน 46 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 9185 นครพนม รหัสครุภัณฑ์ 2561-136-0201-014-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 2558-136-1601-001-013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารในการถ่ายทอดความรู้ โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชฯ

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมการอารักขาพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง